Users

 
First Last Rank
Daniel Song  50   50
Ajay Parikh  50   50
Ashok Rajkumar M  50   50
Srikanth V  50   50
Wafi Mohtaseb  50   50
Pav Lik  55   94.7
Stefano Nepa  50   50
Emre Bayram  50   50
Kumar Mannar  50   50
Joe Menachery  50   50
Mohd Zaki Zakaria  50   50
Seetharaman B.  50   50
Jebasingh Luccas  50   50
Amit Bansal  50   50
Rakshith Db  50   50
Andrey Lesch  90   96.5
Salik Equebal  50   50
Drgerd Drgerd  50   50
James Kim  50   50
Nilesh Patil  50   50
Ali Haghighat Esfahani  50   50
Rajesh Sharma  50   50
Sivaraman Krishnan  50   50
Eric Scott  50   50