Users

 
First Last Rank
Miguel Teixeira  50   50
Ashish Agrawal  50   50
Brandon Raines  50   50
Shab B  50   50
Eric Scott  50   50
Sivaraman Krishnan  50   50
Rajesh Sharma  50   50
Ali Haghighat Esfahani  50   50
Nilesh Patil  50   50
James Kim  50   50
Drgerd Drgerd  50   50
Salik Equebal  50   50
Andrey Lesch  90   96.5
Rakshith Db  50   50
Amit Bansal  50   50
Jebasingh Luccas  50   50
Seetharaman B.  50   50
Mohd Zaki Zakaria  50   50
Kumar Mannar  50   50
Emre Bayram  50   50
Stefano Nepa  50   50
Pav Lik  55   94.7
Wafi Mohtaseb  50   50
Srikanth V  50   50
Ashok Rajkumar M  50   50
Ajay Parikh  50   50
Daniel Song  50   50
Michael Zatkovetsky  50   50
Pranjit Kalita  50   50
Murugesan P  50   50
Andrey Aleksashin  50   50
Velmurugan Arjunan  50   50
Anushka Udayanga  50   50
Haider Ali Khan  250   96.9
Oscar Ryo Toyoda  50   50
David Budge  50   50
Sunirmal Sikder  50   50
Pandi P  50   50
Richard Lindeberg  50   50
Manish Srivastava  50   50
Wujun Shen  50   50
Vineet Sharma  50   50
Marcos Martins  50   50
Mark Dinovo  50   50
Anish Jogiya  50   50
Hardev Gangwar  50   0
Jakes Potgieter  50   50
Emre Karakus  50   50
Rajkamal Gopinath  50   50